Access Control 

Support RFID Card, PIN Code

EIS เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย Access Control สำหรับควบคุมการเข้า - ออก ในเขตพื้นที่ส่วนตัว หรือ เขตหวงห้าม